PKTROPHY
www.pktrophy.com
โทร. 086-990-1148
จำหน่าย ถ้วยรางวัล โล่รางวัล เหรียญรางวัล ปลีก-ส่งทุกชนิด

 

ถ้วยรางวัลดีบุก

 

ถ้วยรางวัล Trophies

ถ้วยพลาสติก
ถ้วยคริสตัล
ถ้วยดีบุก
ถ้วยอิตตาลี
ถ้วยเรซิ่น
ถ้วนเบญจรงค์

 

โล่รางวัล Awards


โล่อคริลิค
โล่ไม้ โล่ทองเหลือง

เหรียญรางวัล
ราคา 1,800 บาท

ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 7นิ้ว กว้าง8นิ้ว ราคา1,800 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก B สูง 6นิ้ว กว้าง7นิ้ว ราคา1,500 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก C สูง 5นิ้ว กว้าง6นิ้ว ราคา1,100 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก D สูง 4นิ้วครึ่ง กว้าง5นิ้ว ราคา800 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก E สูง 4นิ้ว กว้าง4นิ้วครึ่ง ราคา 600 บาท ส่วนสูงไม่รวมฐาน เป็นถ้วยดีบุกแท้ ราคาพร้อมฐาน,ป้ายและโบว์

ราคา 2,100 บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 7นิ้วครึ่ง กว้าง8นิ้วครึ่ง ราคา2,100 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก B สูง 6นิ้วครึ่ง กว้าง7นิ้วครึ่ง ราคา1,600 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก C สูง 5นิ้วครึ่ง กว้าง6นิ้วครึ่ง ราคา1,300 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก D สูง 4นิ้วครึ่ง กว้าง6นิ้ว ราคา1,00 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก E สูง 4นิ้ว กว้าง5นิ้ว ราคา800 บาท ส่วนสูงไม่รวมฐาน เป็นถ้วยดีบุกแท้ ราคาพร้อมฐาน,ป้ายและโบว์

ราคา 2,100 บาท

ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 13นิ้ว กว้าง8นิ้ว ราคา 2,100 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก B สูง 11นิ้ว กว้าง7นิ้วครึ่ง ราคา1,700 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก C สูง 9นิ้วครึ่ง กว้าง6นิ้ว ราคา1,300 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก D สูง 8นิ้ว กว้าง5นิ้วครึ่ง ราคา1,100 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก E สูง 7นิ้ว กว้าง5นิ้ว ราคา900 บาท ส่วนสูงไม่รวมฐาน ลูกค้าสามารถเลือกฐานได้ เป็นถ้วยดีบุกแท้ ราคาพร้อมฐาน,ป้ายและโบว์
ราคา 10,000 บาท
ถ้วยดีบุก สูง50ซม.ไม่รวมฐานกว้าง 40ซม. 10,000บาท
ถ้วยดีบุก สูง40ซม.ไม่รวมฐานกว้าง 39.5ซม. 9,000บาท
ถ้วยดีบุก สูง35ซม.ไม่รวมฐานกว้าง 34ซม. 8,000บาท
ถ้วยดีบุก สูง29ซม.ไม่รวมฐานกว้าง 26ซม. 7,000บาท
ถ้วยดีบุก สูง26ซม.ไม่รวมฐานกว้าง 22ซม. 6,000บาท
ถ้วยดีบุก สูง21ซม.ไม่รวมฐานกว้าง 20.5ซม. 3,000บาท
ถ้วยดีบุก สูง19ซม.ไม่รวมฐานกว้าง 20ซม. 2,500บาท
ถ้วยดีบุก สูง17.5ซม.ไม่รวมฐานกว้าง 19ซม. 2,000บาท
ราคา 500 บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 9.5 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว
ราคา 1,200 บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 16นิ้ว กว้าง7.5นิ้ว ราคา1,200บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก B สูง 15นิ้ว กว้าง7.5นิ้ว ราคา1,100บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก C สูง 14นิ้ว กว้าง7.5นิ้ว ราคา1,000บาท
ราคา 500 บาท

ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 8 นิ้ว กว้าง 4นิ้ว ราคา 500 บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก B สูง 7 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว ราคา 450 บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก C สูง 6.5 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว ราคา 400 บาท

ราคา 2,200 บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 13นิ้ว กว้าง8นิ้วครึ่ง ราคา 2,200 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก B สูง 12นิ้ว กว้าง7นิ้วครึ่ง ราคา1,800 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก C สูง 10นิ้ว กว้าง6นิ้วครึ่ง ราคา1,400 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก D สูง 9นิ้ว กว้าง6นิ้ว ราคา1,200 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก E สูง 8นิ้ว กว้าง5นิ้ว ราคา1,000 บาท ส่วนสูงไม่รวมฐาน ลูกค้าสามารถเลือกฐานได้ เป็นถ้วยดีบุกแท้ ราคาพร้อมฐาน,ป้ายและโบว์
ราคา 2,400 บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 13นิ้ว กว้าง8นิ้ว ราคา2,400 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก B สูง 11นิ้ว กว้าง7นิ้ว ราคา1,850 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก C สูง 9นิ้วครึ่ง กว้าง6นิ้ว ราคา1,550 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก D สูง 8นิ้ว กว้าง6นิ้ว ราคา1,200 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก E สูง 7นิ้ว กว้าง5นิ้ว ราคา1,000 บาท ส่วนสูงไม่รวมฐาน เป็นถ้วยดีบุกแท้ ราคาพร้อมฐาน,ป้ายและโบว์
ราคา 950 บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 6นิ้ว กว้าง5นิ้ว ราคา950 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก B สูง 5นิ้ว กว้าง4นิ้วครึ่ง ราคา800 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก C สูง 4นิ้ว กว้าง4นิ้ว ราคา700 บาท ส่วนสูงไม่รวมฐาน เป็นถ้วยดีบุกแท้ ราคาพร้อมฐานและโบว์
ราคา 950 บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 5นิ้วครึ่ง กว้าง6นิ้ว ราคา950 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก B สูง 4นิ้วครึ่ง กว้าง5นิ้ว ราคา800 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก C สูง 4นิ้ว กว้าง4นิ้ว ราคา700 บาท ส่วนสูงไม่รวมฐาน เป็นถ้วยดีบุกแท้ ราคาพร้อมฐานและโบว์
ราคา 1,000 บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 6นิ้วครึ่ง กว้าง7นิ้วครึ่ง ราคา1,000 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก B สูง 5นิ้ว กว้าง5นิ้วครึ่ง ราคา850 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก C สูง 4นิ้วครึ่ง กว้าง5นิ้ว ราคา700 บาท ส่วนสูงไม่รวมฐาน เป็นถ้วยดีบุกแท้ ราคาพร้อมฐานและโบว์
ราคา 1,100 บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 7นิ้วครึ่ง กว้าง5นิ้ว ราคา1,100 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก B สูง 6นิ้ว กว้าง4นิ้วครึ่ง ราคา950 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก C สูง 5นิ้วครึ่ง กว้าง4นิ้ว ราคา800 บาท ส่วนสูงไม่รวมฐาน เป็นถ้วยดีบุกแท้ ราคาพร้อมฐานและโบว์
ราคา 1,100 บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 7นิ้ว กว้าง6นิ้ว ราคา1,100 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก B สูง 6นิ้ว กว้าง5นิ้ว ราคา950 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก C สูง 5นิ้วครึ่ง กว้าง4นิ้ว ราคา800 บาท ส่วนสูงไม่รวมฐาน เป็นถ้วยดีบุกแท้ ราคาพร้อมฐานและโบว์
ราคา 1,100 บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 7นิ้วครึ่ง กว้าง7นิ้วครึ่ง ราคา1,100 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก B สูง 6นิ้วครึ่ง กว้าง5นิ้วครึ่ง ราคา950 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก C สูง 6นิ้ว กว้าง5นิ้ว ราคา800 บาท ส่วนสูงไม่รวมฐาน เป็นถ้วยดีบุกแท้ ราคาพร้อมฐานและโบว์
ราคา 3,200 บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 12นิ้ว กว้าง11นิ้ว ราคา3,200 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก B สูง 10นิ้ว กว้าง8นิ้ว ราคา2,500 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก C สูง 8นิ้ว กว้าง7นิ้ว ราคา1,800 บาท ส่วนสูงไม่รวมฐาน เป็นถ้วยดีบุกแท้ ราคาพร้อมฐาน,ป้ายและโบว์
ราคา 2,250 บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 10นิ้ว กว้าง9นิ้ว ราคา2,250 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก B สูง 9นิ้ว กว้าง8นิ้ว ราคา1,950 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก C สูง 8นิ้ว กว้าง6นิ้ว ราคา1,7
ราคา 2,300 บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 9นิ้ว กว้าง8นิ้วครึ่ง ราคา2,300 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก B สูง 8นิ้ว กว้าง7นิ้วครึ่ง ราคา1,700 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก C สูง 7นิ้ว กว้าง6นิ้วครึ่ง ราคา1,400 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก D สูง 6นิ้ว กว้าง6นิ้ว ราคา1,200 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก E สูง 5นิ้วครึ่ง กว้าง5นิ้ว ราคา1,000 บาท ส่วนสูงไม่รวมฐาน เป็นถ้วยดีบุกแท้ ราคาพร้อมฐาน,ป้ายและโบว์
ราคา 2,100 บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 9นิ้ว กว้าง8นิ้วครึ่ง ราคา 2,100 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก B สูง 8นิ้ว กว้าง7นิ้วครึ่ง ราคา1,600 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก C สูง 7นิ้ว กว้าง6นิ้วครึ่ง ราคา1,300 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก D สูง 6นิ้ว กว้าง5นิ้วครึ่ง ราคา1,000 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก E สูง 5นิ้วครึ่ง กว้าง5นิ้ว ราคา800 บาท ส่วนสูงไม่รวมฐาน ลูกค้าสามารถเลือกฐานได้ เป็นถ้วยดีบุกแท้ ราคาพร้อมฐาน,ป้ายและโบว์
ราคา 1,850 บาท
ถ้วยรางวัลดีบุก A สูง 7นิ้วครึ่ง กว้าง8นิ้วครึ่ง ราคา 1,850 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก B สูง 6นิ้วครึ่ง กว้าง7นิ้วครึ่ง ราคา1,1400 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก C สูง 5นิ้วครึ่ง กว้าง6นิ้วครึ่ง ราคา1,100 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก D สูง 4นิ้วครึ่ง กว้าง5นิ้วครึ่ง ราคา900 บาท ถ้วยรางวัลดีบุก E สูง 4นิ้ว กว้าง5นิ้ว ราคา700 บาท ส่วนสูงไม่รวมฐาน ลูกค้าสามารถเลือกฐานได้ เป็นถ้วยดีบุกแท้ ราคาพร้อมฐาน,ป้ายและโบว์
ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
D901
D902
D903
D904
D905
D906
D907
D908
D909
D910
D911
D912
D913
D914
D915
D916
D917
D918
D919
D920
ลดราคา 20%
หน้าหลัก